Privacy- en cookieverklaring Coachingpraktijk Monique 

Coachingpraktijk Monique, gevestigd aan de Koningin Julianastraat 23 te 6668 AG Randwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens:

Tel. 06-12086124
E: info@coachingpraktijkmonique.nl
I: www.coachingpraktijkmonique.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coachingpraktijk Monique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

- Organisatienaam
- Adres organisatie
- Telefoonnummer opdrachtgever
- E-mailadres opdrachtgever
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer vast / mobiel
- E-mailadres
- Functie
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
  telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
  bedrijf links plaatst naar interessante artikelen, filmpjes en social media)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coachingpraktijkmonique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In het (offline) kennismakingsgesprek en de (offline) coachingsessies worden bijzondere en / of gevoelige gegevens verwerkt (mogelijk) met betrekking tot psychische en / of fysieke gezondheid, lengte, gewicht, persoonlijke omstandigheden, opleidingsniveau en andere informatie die van invloed is op de te verlenen diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coachingpraktijk Monique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de coachingsdiensten uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Coachingpraktijk Monique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van     producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Coachingpraktijk Monique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij         nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coachingpraktijk Monique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coachingpraktijk Monique) tussen zit.

Coachingpraktijk Monique gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office: voor het aanmaken van facturen en klantenkaarten
Mozilla Thunderbird: voor het e-mailcontact
Snelstart: voor de administratie
Google Analytics: voor het optimaliseren van het gebruik van de website en voor marketingdoeleinden
Google Agenda: voor afsprakenbeheer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coachingpraktijk Monique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt op elk moment aangeven, dat je geen informatie meer wenst te ontvangen. Wij zullen je gegevens uiterlijk einde van de desbetreffende maand uit ons systeem verwijderen.

Wanneer je klant bent, hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar vanaf beëindiging van een traject voor de hierboven genoemde persoonsgegevens. Dit is voor het geval je binnen 2 jaar weer een traject bij ons wilt volgen. Dan kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit aangeven. Dan zullen wij je dossier uiterlijk einde van de desbetreffende maand vernietigen. Dit geldt niet voor de gegevens die wij vanuit wettelijk oogpunt langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld facturen en betalingsgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coachingpraktijk Monique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coachingpraktijk Monique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM systeem
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coachingpraktijk Monique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Coachingpraktijk Monique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Hieronder een overzicht:

Facebook
Instagram
LinkedIn

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 38 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachingpraktijk Monique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingpraktijkmonique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coachingpraktijk Monique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coachingpraktijk Monique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op op telefoonnummer 06-12086124 of via info@coachingpraktijkmonique.nl. 

        Coachingpraktijk Monique